Zgłoszenie oczyszczalnie

Zapewniamy i wypełniamy swoim klientom niezbędne dokumenty.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepustowości dobowej nie większej niż 5m³/24h nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.
Należy jedynie na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem instalacji zgłosić taki zamiar w wydziale budownictwa w starostwie powiatowym (właściwym dla lokalizacji inwestycji).
Do zgłoszenia będzie potrzebne:
- certyfikat oczyszczalni (do pobrania z Naszej strony - zakładka Certyfikaty)
- parametry techniczne oczyszczalni tj. wymiary, rodzaj systemu rozsączającego (do pobrania z Naszej strony - zakładka Oferta lub Cennik)
- na mapkę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000 nanieść schemat oczyszczalni wraz z opisami elementów (mapkę można pobrać w Starostwie Powiatowym wydział geodezji)
lub przesłać mapkę do Nas z zaznaczonym miejscem wyjścia kanalizacji z budynku i preferowanym umiejscowieniem oczyszczalni na działce
- wypełnić formularz zgłoszenia oczyszczalni
- dołączyć akt własności działki
Jeżeli w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia starostwo nie wniesie sprzeciwu uznajemy, że wniosek rozpatrzono pozytywnie. Można przystąpić do prac budowlanych.