Oczyszczalnie w technologii SBR

Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wymagania „Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” dotyczące efektywności oczyszczania. Tabela poniżej.

Oczyszczalnie biologiczne firmy HABA spełniają wymagania oczyszczania ścieków dla aglomeracji miejskich bez dozowania koagulantów. Potwierdzają to Certyfikaty. Należy jednak pamiętać, że oczyszczalnia inaczej będzie pracowała u „Kowalskiego” i inaczej u „Wiśniewskiego”.

W celu poprawy skuteczności oczyszczania ścieków (w szczególności redukcji fosforu) istnieje możliwość doposażenia oczyszczalni biologicznych HABA o system dozowania koagulantu ECOPAX (chemiczny stopień oczyszczania).

Urządzenie można zastosować zarówno w przepływowych jak i sekwencyjnych oczyszczalniach biologicznych (oraz w modułach oczyszczalni biologicznych).

Urządzenie można podłączyć bezpośrednio do sterownika oczyszczalni (oczyszczalnie SBR Primo+WIRO, TYTAN) lub z zastosowaniem dodatkowego układu sterowania.

Oczyszczalnie w technologii SBR – zbiorniki dwukomorowe.

Ściek wpada do pierwszej komory, oddziela się osad od tłuszczu. Następuje wstępna obróbka przez bakterie beztlenowe. Następnie ściek przechodzi do drugiej komory, na której dnie ułożony jest dyfuzor (urządzenie rozprowadzające powietrze w celu napowietrzenia ścieku). Do dyfuzora powietrze tłoczone jest przez mały kompresor zazwyczaj o mocy 35-60Wat. Ściek zostaje oczyszczany przez powietrze i tzw. osad czynny tworzący się na dnie komory.

Wszystkim steruje specjalnie zaprogramowany sterownik, który wyłącza w nocy napowietrzanie. Osad czynny w drugiej komorze opada na dno, po czym załącza się pompa odprowadzając czystą wodę do odbiornika (tunel rozsączający, studnia chłonna, ciek wodny).

Swoim klientom proponujemy oczyszczalnie SBR PRIMO, których pompa wyrzuca oczyszczaną wodę pod dużym ciśnieniem. Pozwala to zaoszczędzić 1500zł na przepompowni, jeżeli takowa musiałaby być zamontowana przy wysokim poziomie wód gruntowych na działce.

Wymagana efektywność oczyszczania:

  • poza aglomeracją - kolumna "poniżej 2000"
  • w aglomeracji - kolumna zależnie od wielkości aglomeracji (RLM oczyszczalni)

Lp.

Nazwa wskaźnika3)

Jednostka

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń albo
minimalny procent redukcji zanieczyszczeń dla ścieków bytowych lub
komunalnych wprowadzanych do wód lub do ziemi:

dla RLM oczyszczalni ścieków2):

poniżej
2000

od 2000 do
9999

od 10000 do
14999

od 15000
do 99999

100000
i powyżej

1

Pięciodobowe biochemiczne
zapotrzebowanie tlenu (BZT5 przy
20oC), oznaczane z dodatkiem
inhibitora nitryfikacji

mg O2/l
min. %
redukcji

40

25
albo
70–90

25
albo
70–90

15
albo
90

15
albo
90

2

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu
(ChZTCr), oznaczane metodą
dwuchromianową

mg O2/l
min. %
redukcji

150

-

125
albo
75

125
albo
75

125
albo
75

125
albo
75

3

Zawiesiny ogólne

mg/l
min. %
redukcji

50

-

35
albo
90

35
albo
90

35
albo
90

35
albo
90

4

Azot ogólny (suma azotu
Kjeldahla (NNorg + NNH4),

azotu azotynowego i azotu
azotanowego

mg N/l

min. %
redukcji

304)


-

154)


-

154),6)
154),7)

albo
355),6)
70-805),7)

15

albo
70–80

10

albo
70–80

5

Fosfor ogólny

mg P/l

min. %
redukcji

54)


-

24)


-

24), 6)
24),7)

albo
405), 6)
805),7)

2


albo
80

1


albo
80


<<< Haba SBR PRIMO >>>

czytaj więcej